Daily Archives: 2021-07-01

ร่วมประชุมชี้เเจงและแนะนำแนวทางการจัดตั้งกลุ่ม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมชี้เเจงและแนะนำแนวทางการจัดตั้งกลุ่ม

ร่วมประชุมรับรองแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวง … Continue reading

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมรับรองแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564