Daily Archives: 2021-02-15

จัดเวทีขยายผลถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร อำเภอท่าฉาง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววราพร หล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวทีขยายผลถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร อำเภอท่าฉาง

จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววราพร หล … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร