Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2021

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววราพร หล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (ครั้งที่ 2)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววราพร หล … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (ครั้งที่ 2)

ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ​ เข้า​รับรางวัล​ ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววราพร หล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ​ เข้า​รับรางวัล​ ประจำปี พ.ศ.2564

จัดเวทีขยายผลถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร อำเภอท่าฉาง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววราพร หล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวทีขยายผลถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร อำเภอท่าฉาง

จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววราพร หล … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประจำปี 2564

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววราพร หลว … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประจำปี 2564

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564นางสาววราพร หลวง … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564