Monthly Archives: มกราคม 2021

ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการแปลงใหญ่ และ ศพก. ระดับอำเภอ (ครั้งที่ 1)

วันที่ 29 มกราคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการแปลงใหญ่ และ ศพก. ระดับอำเภอ (ครั้งที่ 1)

คณะทำงานระดับจังหวัดประชุมและติดตามการดำเนินงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอท่าฉาง

วันที่ 28 มกราคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน คณะทำงานระดับจังหวัดประชุมและติดตามการดำเนินงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอท่าฉาง

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (ครั้งที่ 1)

วันที่ 28 มกราคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (ครั้งที่ 1)

จัดเวทีประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน (ครั้งที่ 1)

วันที่ 26 มกราคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวทีประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน (ครั้งที่ 1)

ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้จ้างงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 25 มกราคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้จ้างงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จัดอบรมประธานศูนย์เครือข่าย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 21 มกราคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดอบรมประธานศูนย์เครือข่าย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ 2564

ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ก.ช.ภ.อ.) ท่าฉาง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 19 มกราคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ก.ช.ภ.อ.) ท่าฉาง ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลท่าเคย

วันที่ 14 มกราคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลท่าเคย

ร่วมโครงการส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชฯ สนับสนุนโดยกรมวิชาการเกษตร

วันที่ 13 มกราคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมโครงการส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชฯ สนับสนุนโดยกรมวิชาการเกษตร

ติดตามและตรวจสอบพื้นที่เสียหายของผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)

วันที่ 11 มกราคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามและตรวจสอบพื้นที่เสียหายของผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)