Daily Archives: 2020-12-28

ตรวจเยี่ยมการทำอาชีพเสริมในสวนยางพาราของเกษตรกรแปลงใหญ่

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ตรวจเยี่ยมการทำอาชีพเสริมในสวนยางพาราของเกษตรกรแปลงใหญ่

ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

ติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร และ ติดตาม ศพก. อำเภอท่าฉาง

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นางใจทิพย์ ด่านปร … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร และ ติดตาม ศพก. อำเภอท่าฉาง