Daily Archives: 2020-12-25

จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม (แปลงใหญ่ ปี 2562)

วันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 นางสาววราพร หล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม (แปลงใหญ่ ปี 2562)

จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้นำ

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้นำ