Daily Archives: 2020-12-24

จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม (แปลงใหญ่ ปี 2562)

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 นางสาววราพร หล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม (แปลงใหญ่ ปี 2562)