Daily Archives: 2020-12-21

จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 เพื่อพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ smart group

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 เพื่อพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ smart group

จัดเวทีวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและปรับปรุงข้อมูล (แปลงใหญ่ปี 2563)

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวทีวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและปรับปรุงข้อมูล (แปลงใหญ่ปี 2563)