Daily Archives: 2020-10-22

ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรายย่อยปาล์มน้ำมันไทย (TOPSA)

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรายย่อยปาล์มน้ำมันไทย (TOPSA)

ร่วมประชุมโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การส่งเสริมอาชีพโดยชุมชนเป็นฐาน

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การส่งเสริมอาชีพโดยชุมชนเป็นฐาน

ร่วมกิจกรรมโครงการ “1 ตำบล 1 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ”

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมโครงการ “1 ตำบล 1 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ”