Monthly Archives: ตุลาคม 2020

ร่วมสำรวจ และติดตามสถานการณ์ของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมสำรวจ และติดตามสถานการณ์ของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรายย่อยปาล์มน้ำมันไทย (TOPSA)

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรายย่อยปาล์มน้ำมันไทย (TOPSA)

ร่วมประชุมโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การส่งเสริมอาชีพโดยชุมชนเป็นฐาน

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การส่งเสริมอาชีพโดยชุมชนเป็นฐาน

ร่วมกิจกรรมโครงการ “1 ตำบล 1 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ”

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมโครงการ “1 ตำบล 1 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ”

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกข้าว ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกข้าว ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง

ติดตาม เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางใ … Continue reading

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตาม เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์