Daily Archives: 2020-09-16

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ ตรวจสอบ กลั่นกรองคุณสมบัติ และคัดเลือกเกษตรกร/แรงงาน

วันที่ 15 กันยายน 2563 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ ตรวจสอบ กลั่นกรองคุณสมบัติ และคัดเลือกเกษตรกร/แรงงาน