Daily Archives: 2020-09-10

ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลท่าฉาง และตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง

วันที่ 9 กันยายน 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลท่าฉาง และตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง