Monthly Archives: สิงหาคม 2020

ประชุมชี้แจงโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา13.30 น. นางส … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมชี้แจงโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ร่วมเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ ”โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นาง … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ ”โคก หนอง นา โมเดล”

อาสาสมัครเกษตรกรตำบลท่าเคยร่วมการสัมมนารวมพลคนเกษตรสร้างชาติ

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 นางสาววราพร หล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | Leave a comment

เกษตรอำเภอท่าฉางร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (2561-2565)

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | Leave a comment

รับมอบพันธุ์ปลาในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน รับมอบพันธุ์ปลาในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าแซะจำกัด

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าแซะจำกัด

ร่วมพัฒนาศักยภาพ Smart Farmer ระดับจังหวัด

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 นางสาววราพร หล … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมพัฒนาศักยภาพ Smart Farmer ระดับจังหวัด

ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้ โครงการ “บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี”

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นา … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | Leave a comment

ร่วมฝึกอบรมการจัดการด้านมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับรวบรวมผลไม้สด

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมฝึกอบรมการจัดการด้านมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับรวบรวมผลไม้สด

ประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเคย

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเคย