Monthly Archives: มิถุนายน 2020

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเคย

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางสาววรา … Continue reading

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเคย

ติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายสังคม ชุมสุข ห … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์

สำรวจติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคยางพารา

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นางสาววราพร … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช | ปิดความเห็น บน สำรวจติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคยางพารา

มอบต้นกล้าผักเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2563 นางสาววราพร หล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน มอบต้นกล้าผักเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563