Monthly Archives: มีนาคม 2020

ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) ปี 2563 อำเภอท่าฉาง

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) ปี 2563 อำเภอท่าฉาง

เตรียมความพร้อมสถานที่จัดกิจกรรมคลินิกเกษตร

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน เตรียมความพร้อมสถานที่จัดกิจกรรมคลินิกเกษตร

จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดงาน Field day ปี 2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดงาน Field day ปี 2563

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม

วันที่ 2 มีนาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม