Monthly Archives: มีนาคม 2020

ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

Big Cleaning Day

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน Big Cleaning Day

ตรวจแปลง/แนะนำโรครากเน่าโคนเน่าในมะเขือและทุุเรียน

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ตรวจแปลง/แนะนำโรครากเน่าโคนเน่าในมะเขือและทุุเรียน

ติดตามการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดม่วง

วันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 นางสาววรา … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดม่วง

พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563

ร่วมประชุมสานสัมพันธ์ท้องที่ และให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมสานสัมพันธ์ท้องที่ และให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563

ร่วมประชุมสานสัมพันธ์ท้องที่ และให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมสานสัมพันธ์ท้องที่ และให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563

ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563

วันที่ 7 มีนาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563

ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563

วันที่ 7 มีนาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563