Daily Archives: 2020-02-29

ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาววราพร หล … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563

ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาววราพร หล … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563

ร่วมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. น … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น