Daily Archives: 2020-02-19

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาววราพร หล … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์

ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันคุณภาพสู่มาตรฐาน RSPO

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาววราพร … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันคุณภาพสู่มาตรฐาน RSPO

ปรึกษาหารือการจัดงานคลินิกเกษตร ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายธาร นวลนึก … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ปรึกษาหารือการจัดงานคลินิกเกษตร ครั้งที่ 2/2563