Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2020

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายถาวร พรหมฉิม … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายสังคม ชุมสุข หั … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563

ประเมินเตรียมความพร้อมสถานที่จัดงาน “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ”

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายสังคม ชุมสุข หั … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประเมินเตรียมความพร้อมสถานที่จัดงาน “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ”

ร่วมให้ข้อมูลด้านการเกษตร พื้นที่โครงการตาปี-พุมดวง

วันที่ 28 มกราคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมให้ข้อมูลด้านการเกษตร พื้นที่โครงการตาปี-พุมดวง

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์

วันที่ 27 มกราคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์