Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2020

ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาววราพร หล … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563

ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาววราพร หล … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563

ร่วมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. น … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

เตรียมความพร้อมสถานที่จัดกิจกรรมคลินิกเกษตร

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาววราพร หล … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน เตรียมความพร้อมสถานที่จัดกิจกรรมคลินิกเกษตร

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาววราพร หล … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์

ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันคุณภาพสู่มาตรฐาน RSPO

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาววราพร … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันคุณภาพสู่มาตรฐาน RSPO

ปรึกษาหารือการจัดงานคลินิกเกษตร ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายธาร นวลนึก … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ปรึกษาหารือการจัดงานคลินิกเกษตร ครั้งที่ 2/2563

ร่วมประชุมสานสัมพันธ์ท้องที่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาววราพร หลว … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมสานสัมพันธ์ท้องที่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง

ร่วมงาน “ของดีเมืองสุราษฎร์ธานีและกาชาดจังหวัด ประจำปี 2563”

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิชวุทย์ จิน … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมงาน “ของดีเมืองสุราษฎร์ธานีและกาชาดจังหวัด ประจำปี 2563”