Daily Archives: 2020-01-15

พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 15 มกราคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้