Monthly Archives: มกราคม 2020

จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้นำ

วันที่ 23 มกราคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้นำ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอเพื่อขับเคลื่อน ศพก. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาย 1)

วันที่ 21 มกราคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอเพื่อขับเคลื่อน ศพก. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาย 1)

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ

วันที่ 17 มกราคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ

พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 15 มกราคม 2563 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันสู่การผลิตตามมาตรฐาน RSPO

วันที่ 9-10 มกราคม 2563 นางสาววราพร หลวง … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันสู่การผลิตตามมาตรฐาน RSPO

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน พัฒนากลุ่มแม่บ้านให้เข้มแข็ง ด้วยกิจกรรมและการบริหารจัดการที่ดี

วันที่ 8 มกราคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ขับเคลื่อนการดำเนินงาน พัฒนากลุ่มแม่บ้านให้เข้มแข็ง ด้วยกิจกรรมและการบริหารจัดการที่ดี

ลดความเสี่ยงจากสารเคมี ด้วยการจัดการศัตรูพืชแบบ IPM

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายวุฒิศักดิ์ เพชรม … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลดความเสี่ยงจากสารเคมี ด้วยการจัดการศัตรูพืชแบบ IPM

พัฒนาการผลิตสู่เกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2562 นายธเรศ ไข่มุก … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน พัฒนาการผลิตสู่เกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านน้ำ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

ถ่ายทอดความรู้ เน้นบริหารกลุ่ม เชื่อมโยงตลาด

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ณ ที่ทำการกลุ่ … Continue reading

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ถ่ายทอดความรู้ เน้นบริหารกลุ่ม เชื่อมโยงตลาด