Category Archives: ประชุม/อบรม

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) ครั้งที่ 1/2566

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรหมู่บ้าน (กม.) ภายใต้โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรหมู่บ้าน (กม.) ภายใต้โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer เวทีที่ 1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

วันที่ 12 มกราคม 2566นายกวี ดำพลับ เกษตร … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer เวทีที่ 1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมกราคม 2566

วันที่ 4 มกราคม 2566นายกวี ดำพลับ เกษตรอ … Continue reading

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมกราคม 2566

จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางเสวียด)

วันที่ 28 ธันวาคม 2565นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางเสวียด)

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปาล์มน้ำมัน)

วันที่ 27 ธันวาคม 2565นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปาล์มน้ำมัน)

จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าฉาง)

วันที่ 23 ธันวาคม 2565นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าฉาง)

จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 22 ธันวาคม 2565นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนธันวาคม

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนธันวาคม

ประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเคย

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายกวี ดำพลับ เ … Continue reading

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเคย