Category Archives: งานส่งเสริมอาชีพ

ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชน

ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเจ้าของภูมิปัญญาการผลิตน้ำตาลโตนด

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเจ้าของภูมิปัญญาการผลิตน้ำตาลโตนด

จัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ย

ติดตามกลุ่มส่งเสริมอาชีพ (กลุ่มรักษ์นาตำบลเสวียด)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามกลุ่มส่งเสริมอาชีพ (กลุ่มรักษ์นาตำบลเสวียด)

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นางใจทิพย์ ด่านปรี … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวง … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ (ครั้งที่ 3/2564)

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวง … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ (ครั้งที่ 3/2564)

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงนาข้าว

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวง … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงนาข้าว

จัดเวที Focus Group ประเมินข้อมูลระดับอำเภอ

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวง … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานอารักษ์ขาพืช, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวที Focus Group ประเมินข้อมูลระดับอำเภอ

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน Young Smart Farmer

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน Young Smart Farmer