Category Archives: งานส่งเสริมอาชีพ

ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวไร่ ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวไร่ ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง

ติดตามเยี่ยมเยี่ยนเกษตรกรผู้ปลูกฟักทอง

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามเยี่ยมเยี่ยนเกษตรกรผู้ปลูกฟักทอง

ร่วมปล่อยปลาและตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว/ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมปล่อยปลาและตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว/ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง

ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565

ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565

จัดอบรมประธานศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอำเภอ

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดอบรมประธานศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอำเภอ

จัดเวทีถอดบทเรียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวทีถอดบทเรียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)

ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565

ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการจัดการขยะ ประจำปี 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษ … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการจัดการขยะ ประจำปี 2565