Category Archives: งานส่งเสริมอาชีพ

เกษตรอำเภอท่าฉางร่วมอบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน

วันที่ 26 มกราคม 2566นายกวี ดำพลับ เกษตร … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน เกษตรอำเภอท่าฉางร่วมอบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรหมู่บ้าน (กม.) ภายใต้โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรหมู่บ้าน (กม.) ภายใต้โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer เวทีที่ 1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

วันที่ 12 มกราคม 2566นายกวี ดำพลับ เกษตร … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer เวทีที่ 1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางเสวียด)

วันที่ 28 ธันวาคม 2565นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางเสวียด)

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปาล์มน้ำมัน)

วันที่ 27 ธันวาคม 2565นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปาล์มน้ำมัน)

จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าฉาง)

วันที่ 23 ธันวาคม 2565นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าฉาง)

จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 22 ธันวาคม 2565นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 20 ธันวาคม 2565นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2566

สำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง

วันที่ 19 ธันวาคม 2565นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน สำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง

จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 1

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษต … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 1