Category Archives: งานสถาบัน

ร่วมประชุมบูรณาการกำหนดแนวทางในการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายสาวิตร ชุมจินด … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | Leave a comment

ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบพื้นที่เสียหายของผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินด … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบพื้นที่เสียหายของผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารบ้านเสวียด

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารบ้านเสวียด

ร่วมตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตผลิตกัญชง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตผลิตกัญชง

ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ ครั้งที่ 1/2564

จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้นำ (ครั้งที่ 3)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้นำ (ครั้งที่ 3)

ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงป … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชน

ติดตามกลุ่มส่งเสริมอาชีพ (กลุ่มรักษ์นาตำบลเสวียด)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามกลุ่มส่งเสริมอาชีพ (กลุ่มรักษ์นาตำบลเสวียด)

ร่วมประชุมชี้เเจงและแนะนำแนวทางการจัดตั้งกลุ่ม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมชี้เเจงและแนะนำแนวทางการจัดตั้งกลุ่ม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงนาข้าว

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวง … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงนาข้าว