Category Archives: ภาพกิจกรรม

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน

จัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ย

ติดตามกลุ่มส่งเสริมอาชีพ (กลุ่มรักษ์นาตำบลเสวียด)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามกลุ่มส่งเสริมอาชีพ (กลุ่มรักษ์นาตำบลเสวียด)

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย)

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นางใจทิพย์ ด่านปรี … Continue reading

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ร่วมประชุมชี้เเจงและแนะนำแนวทางการจัดตั้งกลุ่ม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปล … Continue reading

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมชี้เเจงและแนะนำแนวทางการจัดตั้งกลุ่ม

ร่วมประชุมรับรองแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวง … Continue reading

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมรับรองแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564

ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวง … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ (ครั้งที่ 3/2564)

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวง … Continue reading

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ (ครั้งที่ 3/2564)