เกษตรท่าฉาง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปี 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรท่าฉาง ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและประชาชน ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้นโดยมี นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานฯ ณ ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน เกษตรท่าฉาง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปี 2565

ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นางสาวมลฤดี สวัสดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งได้ปลูกพืชผสมผสานในแปลงและเลี้ยงสัตว์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสอบถามปัญหา-อุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมการเกษตรในแปลง ณ พื้นที่แปลงปลูก หมู่ที่ 4 และ 5 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลาก เบื้องต้นพบพื้นที่ทางการเกษตรที่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย จำนวน 50 ไร่ และได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรถ่ายภาพเพื่อเก็บเป็นหลักฐานความเสียหายในการขอรับความช่วยเหลือหากจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือจากภัยธรรมชาติ

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และการสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และการสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร พร้อมทั้งร่วมต้อนรับรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพระดับตำบล เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและร่วมบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยง และพัฒนาความร่วมมือด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ และเอกชน เพื่อยกระดับเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมในอนาคต ณ สำนักสงฆ์รัตนวิมลเจริญธรรม (คลองลำใน) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และการสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร

ประชุมชี้เเจงแนวทางการป้องกันกำจัดหนอนปลอกเล็กในปาล์มน้ำมัน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่แจ้งเตือนการระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการป้องกันกำจัดหนอนปลอกเล็กในปาล์มน้ำมันที่ถูกต้องและเหมาะสม และเน้นย้ำให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถควบคุมการระบาดได้ทันท่วงที รวมทั้งแนะนำการปลูก การดูแลรักษาต้นกระท่อม ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมชี้เเจงแนวทางการป้องกันกำจัดหนอนปลอกเล็กในปาล์มน้ำมัน

เกษตรอำเภอท่าฉางร่วมต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมต้อนรับ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และคณะ โดยมีนายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง กล่าวต้อนรับ ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมหอกระจายข่าว เพื่อประสานความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ภารกิจของวุฒิสภาและคณะกรรมการโครงการฯ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะร่วมกับประชาชนและผู้นำท้องที่ ณ บ้านอำดี หมู่ที่ 9 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน เกษตรอำเภอท่าฉางร่วมต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

เกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยมีนายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานฯ เพื่อรับทราบข้อราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอได้แจ้งเตือนการระบาดของศัตรูพืช และประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ของสำนักงานเกษตร ณ หอประชุมโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน เกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมันในพื้นที่ ของเกษตรกรหมู่ที่ 5 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งพบการระบาดของหนอนปลอกเล็ก จำนวน 11 ไร่
ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้ดำเนินการตามคำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดหนอนปลอกเล็กในปาล์มน้ำมัน โดยการฉีดสารเคมี (สารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC) เข้าลำต้น ในอัตรา 30 มิลลิลิตรต่อต้น เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนปลอกเล็กที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันในอนาคต รวมทั้งแนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมต่อไป

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนปลอกเล็กศัตรูปาล์มน้ำมัน

เกษตรอำเภอท่าฉาง ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และวางแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ รวมถึงวางแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การขับเคลื่อนงานบรรลุตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และทันตามกำหนดเวลา พร้อมแจ้งข่าวสารงานประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน เกษตรอำเภอท่าฉาง ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์

ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา สำนักงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พช. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง ณ พื้นที่แปลงโคก หนอง นา ของนางเสาวณี ทับทอง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ และเครือข่ายโคก หนอง นา อำเภอท่าฉาง ร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนแนวทางและประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรม “โคก หนอง นา” รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมฯ เพื่อการพัฒนา และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา สำนักงานพัฒนาชุมชน

ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของ ศจช.เครือข่าย

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (เครือข่าย) พร้อมทั้งให้คำแนะนำการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์พร้อมใช้ ซึ่งวันนี้ทางศูนย์ฯ ได้ร่วมกันผลิตขยายเชื้อ จำนวน 200 กิโลกรัม สำหรับแจกจ่ายให้แก่สมาชิกกลุ่มและเกษตรกรในพื้นที่ได้นำไปใช้ในพื้นที่แปลงปลูกของตนเอง ณ ที่ทำการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เครือข่าย หมู่ที่ 5 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของ ศจช.เครือข่าย