งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. อำเภอท่าฉาง ผู้นำท้องที่ และผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ปี 2564 ณ ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจากนายเลอชาย สยังกูล ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ภายในงานแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน การทำบัญชีฟาร์ม การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน/การผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ อาชีพเสริมในสวนป่าล์มน้ำมัน ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆทั้งจากภาครัฐและเอกชนร่วมออกบูธและจัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอท่าฉาง

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (ครั้งที่ 2)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช สุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer โดยได้ทบทวนการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) รวมทั้งได้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องเชื้อราไตรโคเดอร์มา สารสกัดสะเดา พร้อมทั้งสาธิตวิธีการผลิตไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (ครั้งที่ 2)

ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ​ เข้า​รับรางวัล​ ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการพิจารณา​คัดเลือก​กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน​ ฯลฯ​ เข้า​รับรางวัล​ประจำปี​ 2564​ เพื่อพิจารณาผลงานของ นายสัมพันธ์ ฤทธิอา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ​ เข้า​รับรางวัล​ ประจำปี พ.ศ.2564

จัดเวทีขยายผลถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร อำเภอท่าฉาง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววราพร หลวงปลอดเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จัดทำเวทีขยายผลถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร ตามโครงการอาสาสมัครประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของ อกม. รวมทั้งแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Farmbook สำหรับปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และ แอพพลิเคชั่น Ling สำหรับตรวจวัดพื้นที่จับพิกัดแปลง เพื่อจะได้นำไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรในพื้นที่ได้ต่อไป

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวทีขยายผลถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร อำเภอท่าฉาง

จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร เพื่อถ่ายทอดความรู้กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ความรู้ด้านการเกษตร และเคหกิจเกษตร แก่ยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านคชาธาร หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประจำปี 2564

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประจำปี 2564 นำโดยนายสังคม ชุมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายนิรันดร์ เจริญยิ่ง เกษตรกรดีเด่นระดับอำเภอ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ได้นำเสนอผลงานของตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา ทั้งนี้มี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น แกนนำกลุ่มเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้กำลังใจแก่เกษตรกรผู้ประกวดฯ ณ เลขที่ 141 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประจำปี 2564

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด, โครงการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรจากอุทกภัยโดยใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา, โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่, การรายงาน กสก., การวางแผนจัดงาน Field day, งานทะเบียนเกษตรกร, การคัดเลือกผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม เป็นต้น เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และทันตามกำหนดเวลา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการแปลงใหญ่ และ ศพก. ระดับอำเภอ (ครั้งที่ 1)

วันที่ 29 มกราคม 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่ และคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอำเภอ เพื่อชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่ และ ศพก. ระดับอำเภอ ทั้งนี้นายมโนพัทธ์ ปานมี ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขาไชยา ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการแปลงใหญ่ และ ศพก. ระดับอำเภอ (ครั้งที่ 1)

คณะทำงานระดับจังหวัดประชุมและติดตามการดำเนินงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอท่าฉาง

วันที่ 28 มกราคม 2564 นางสาววราพร หลวงปลอดเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง และคณะทำงานระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมและรับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีนายสุริยันต์ บุญญานุกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะทำงานระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานพัฒนาที่ดิน สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ฯลฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สร้างการรับรู้ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ แผนการปฏิบัติงานสู่เป้าหมาย ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผู้รับจ้างงานโครงการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน คณะทำงานระดับจังหวัดประชุมและติดตามการดำเนินงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอท่าฉาง

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (ครั้งที่ 1)

วันที่ 28 มกราคม 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer โดยได้ประเมินคุณสมบัติของตนเองก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ปรับแนวคิด สร้างแรงจูงใจ รวมทั้งวิเคราะห์ศักยภาพตนเองและจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (ครั้งที่ 1)