ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำเดือนตุลาคม (District Monthly Meeting: DM) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อถ่ายทอดข้อราชการจากการประชุมเกษตรอำเภอให้แก่เจ้าหน้าที่ทราบ ติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรประจำเดือน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานบรรลุตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และทันตามกำหนดเวลา รวมทั้งแจ้งข้อมูล/ข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นายสาวิตร ชุมจินดา และนางสาวเพ็ญศรี เลื่องสุนทร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย

โดยนายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นายนิมิต วงษ์จินดา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประชาชน และจิตอาสาพระราชทานร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

ร่วมกิจกรรมมอบบ้านหลังใหม่ครัวเรือนเปราะบาง อำเภอท่าฉาง

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกิจกรรมมอบบ้านหลังใหม่ครัวเรือนเปราะบาง อำเภอท่าฉาง ครัวเรือนนางบุญช่วย วอทอง บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 4 บ้านคลองวัว ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยได้รับเกียรติจาก นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการส่งมอบ นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง กล่าวต้อนรับและรายงานผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในงานมีกิจกรรม ส่งมอบบ้านหลังใหม่ มอบเงินช่วยเหลือในการดำรงชีพ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้ที่จำเป็น และร่วมปลูกต้นไม้ พร้อมนี้ในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ได้ร่วมสนับสนุนต้นพันธุ์พืช ได้แก่ ต้นผักเหรียง ต้นมะละกอ และต้นมะม่วงหิมพานต์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอีกด้วย

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมมอบบ้านหลังใหม่ครัวเรือนเปราะบาง อำเภอท่าฉาง

ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งได้ปลูกพืชผสมผสานในแปลงและเลี้ยงสัตว์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสอบถามปัญหา-อุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมการเกษตรในแปลง เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นเเบบ และสามารถเป็นจุดเรียนรู้/ศึกษาดูงานแก่เกษตรในพื้นที่และเกษตรกรที่สนใจได้ ณ พื้นที่แปลงเข้าร่วมโครงการฯ หมู่ที่ 2 และ 4 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวไร่ ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกข้าวของเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ในพื้นที่ หมู่ที่ 2, 3 และ 4 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 ราย พื้นที่ 62 ไร่ เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือต่างๆ ของภาครัฐได้ ต่อไป

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวไร่ ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง

ติดตามการผลิตขยายเชื้อราไตร โครเดอร์มาพร้อมใช้ และเชื้อราเมธาไรเซียม

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลปากฉลุย (ศูนย์ขยาย) ดำเนินการผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาพร้อมใช้ จำนวน 100 กิโลกรัม และเชื้อราเมธาไรเซียม จำนวน 40 กิโลกรัม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกที่ปลูกทุเรียนและพืชชนิดอื่นๆ ในพื้นที่ ใช้ควบคุมศัตรูพืช ณ ศจช.ตำบลปากฉลุย หมู่ที่ 5 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามการผลิตขยายเชื้อราไตร โครเดอร์มาพร้อมใช้ และเชื้อราเมธาไรเซียม

ติดตามเยี่ยมเยี่ยนเกษตรกรผู้ปลูกฟักทอง

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวพิชชารีย์ ตันวราวุฒิกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับ นายวิสุทธิ์ ทองสี ปลัดอำเภอ ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกฟักทอง ซึ่งปลูกในเนื้อที่จำนวน 50 ไร่ พบว่า ฟักทองในแปลงประสบปัญหาเฝือใบ และไม่ติดผล ทั้งนี้แนะนำให้เกษตรกรลดอัตราการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน เน้นใส่ปุ๋ย สูตร 0-0-60 ควบคุมการให้น้ำฟักทอง และตัดยอด เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตแทน พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ แปลงปลูกฟักทอง หมู่ที่ 2 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามเยี่ยมเยี่ยนเกษตรกรผู้ปลูกฟักทอง

ประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเคย

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ร่วมประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเคย ทั้งนี้มีเนื้อหาวาระการประชมที่สำคัญ ดังนี้
– โครงการประกันรายได้
– การดำเนินงานแปลงใหญ่
– การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
พร้อมทั้งแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ณ พื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | Leave a comment

ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ให้บริการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565 โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ร่วมอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรที่มารับบริการ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565

ร่วมต้อนรับคณะสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Freshy 2511) เยี่ยมชมพื้นที่บ่อน้ำพุร้อนเค็ม บ้านธารน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นางสาวมลฤดี สวัสดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมต้อนรับ คณะสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Freshy 2511) ณ บ่อน้ำพุร้อนเค็ม บ้านธารน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำร้อน บ้านธารน้ำร้อน ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2565 ภายใต้โครงการ “เพื่อนรัก 4 ภาค เพื่อประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ทั้งนี้มี นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง นายนิมิต วงษ์จินดา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง สาธารณสุขอำเภอท่าฉาง กำนันตำบลเขาถ่าน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ มีกิจกรรมประกอบด้วย รับฟังบรรยายความเป็นมาของบ่อน้ำร้อนเค็ม โดยนายอำเภอท่าฉาง แช่น้ำร้อน บริการนวดแผนไทย และจัดแสดงสินค้าชุมชนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของอำเภอท่าฉาง

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมต้อนรับคณะสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Freshy 2511) เยี่ยมชมพื้นที่บ่อน้ำพุร้อนเค็ม บ้านธารน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี