ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและสำรวจความเสียหายด้านพืชเบื้องต้น

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย เบื้องต้นพบมีน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรเนื่องจากฝนตกหนักและเป็นพื้นที่รับน้ำจากตำบลปากฉลุย ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการแจ้งความเสียหายเพื่อรับการช่วยเหลือต่อไป ณ หมู่ที่ 2 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in หมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและสำรวจความเสียหายด้านพืชเบื้องต้น

ติดตามการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยนางสาวมลฤดี สวัสดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผสมปุ๋ยบ้านบางคราม ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้จำหน่ายปุ๋ยให้แก่เกษตรกรในพื้นที่กว่า 100 ตัน พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการลดราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้น
และลงพื้นที่ติดตามวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะบ้านวังหนาว ซึ่งดำเนินกิจกรรมเลี้ยงแพะ และปลูกหญ้าเนเปียร์สำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์ภายในกลุ่ม และจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจทั้งในรูปแบบ หญ้าสด หญ้าบด และหญ้าหมัก พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการจดนิติบุคคลและบริหารจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนาต่อยอด ยั่งยืนต่อไป รวมทั้งเยี่ยมเยียนแปลงสละ ของสมาชิกกลุ่มฯ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in หมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ติดตามการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นางสาวมลฤดี สวัสดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและเชื่อมโยงการดำเนินงานของ ศพก. และแปลงใหญ่ของอำเภอท่าฉาง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ศพก.และแปลงใหญ่ในปีที่ผ่านมา และแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายยศฐศักดิ์ เยี่ยงกุลเชาว์ ประธานกรรมการ ศพก. อำเภอท่าฉาง เป็นประธานการประชุมฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 5 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2565

ประชุมพิจารณาโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนความต้องการการพัฒนากิจการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรม ยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่การประกอบธุรกิจแบบครบวงจร ณ อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ วิสาหกิจชุมชน จำนวน 1 กลุ่ม คือ วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นและท่องเที่ยวชุมชน ตำบลคลองไทร ผลการพิจารณาคณะทำงานฯ ให้ความเห็นชอบรายละเอียดโครงการฯ ตามที่กลุ่มเสนอ เพื่อนำเข้าคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดพิจารณาเห็นชอบต่อไป

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมพิจารณาโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ร่วมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วฯ อำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกสถานที่เสี่ยงต่อการเเพร่ระบาด Covid-19

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วฯ อำเภอท่าฉาง ร่วมกับปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ สมาชิก อส. ภายใต้การอำนวยการ/สั่งการของนายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอท่าฉาง/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอท่าฉาง เพื่อลงพื้นที่ตรวจติดตาม และเเนะนำการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคฯ อย่างเคร่งครัด ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้
– การขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนบางคราม ม.2 ต.ปากฉลุย และ โรงเรียนบ้านคุณหนู ม.3 ต. คลองไทร
– การปฏิบัติตามมาตรการงานบำเพ็ญกุศลศพ
– สำรวจความพร้อมการเตรียมสถานที่ และการจัดระบบ ระเบียบการจัดงานวันลอยกระทงของเทศบาลตำบลท่าฉาง
– ติดตามการฉีดวัคซีน Walk in ของโรงพยาบาลท่าฉาง

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วฯ อำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกสถานที่เสี่ยงต่อการเเพร่ระบาด Covid-19

ประชุมคณะการบริหารศบกต.และแปลงใหญ่ ตำบลท่าเคย

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเคย และคณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่ (ปาล์มน้ำมัน) ตำบลท่าเคย ประเด็น บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ข้อปฏิบัติของทางราชการ การวางแผนการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด ณ พื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมคณะการบริหารศบกต.และแปลงใหญ่ ตำบลท่าเคย

ร่วมเป็นพยานการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลท่าฉาง กับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรโรงพยาบาลท่าฉาง “โครงการปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการรักษาโรค”

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นางสาวมลฤดี สวัสดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง เข้าร่วมและเป็นพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง โรงพยาบาลท่าฉาง กับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรโรงพยาบาลท่าฉาง “โครงการปลูกกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการรักษาโรค ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าฉาง หมู่1 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การลงนามในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือเพื่อส่งเสริมพัฒนาการปลูกกัญชาทางการแพทย์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และส่งผลผลิต (ช่อดอก) ที่มีคุณภาพให้กับทางโรงพยาบาลท่าฉาง เพื่อนำไปผลิตยาตำรับยาแผนไทย ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 รวมทั้งส่งเสริมรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชนในการจำหน่ายผลผลิตในส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ได้แก่ ลำต้น ราก ใบ กิ่งก้าน ให้แก่ผู้ประกอบการใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ต่อไป

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมเป็นพยานการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลท่าฉาง กับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรโรงพยาบาลท่าฉาง “โครงการปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการรักษาโรค”

ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอท่าฉาง (ศปก.อ.ท่าฉาง)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอท่าฉาง (ศปก.อ.ท่าฉาง) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การเเพร่ระบาดฯ ได้ทันท่วงที โดยมีนายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอท่าฉาง/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอท่าฉาง (ศปก.อ.ท่าฉาง) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนโรงพยาบาลท่าฉาง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง กำนัน ทุกตำบล เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอท่าฉาง (ศปก.อ.ท่าฉาง)

ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมไข่บ้านคลองขุด

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพิชชารีย์ ตันวราวุฒิกูล และนางสาวจีรนุช เกลี้ยงสงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ติดตามเเละเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมไข่บ้านคลองขุด หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีขนมไข่ออกจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้มียอดการผลิตไม่ต่ำกว่า 10,000 ชิ้น สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสอบถามปัญหา-อุปสรรคในการดำเนินการของกลุ่ม เพื่อพัฒนากลุ่มให้เข้มเเข็งและยั่งยืนต่อไป

Posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมไข่บ้านคลองขุด

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสังคม ชุมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ลงพื้นที่ติดตามแปลงปาล์มน้ำมัน ของนายกมล แก้วมาเมือง เกษตรกรหมู่ที่ 1 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 2 ไร่ ซึ่งพบอาการโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันที่เกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อรากาโนเดอร์มา
เบื้องต้นเกษตรกรได้เผาทำลายดอกเห็ดดังกล่าวที่พบนอกแปลงและใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 1 กิโลกรัม ผสมด้วยรำ 4 กิโลกรัม และปุ๋ยหมัก 50-100 กิโลกรัม หว่านรอบโคนต้นที่เเสดงอาการและบริเวณต้นใกล้เคียง เพื่อควบคุมการระบาดตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งได้แนะนำให้เกษตรกรหมั่นใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาสม่ำเสมอ รวมทั้งฝากแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังเกษตรกรข้างเคียงเพื่อเฝ้าระวังโรคโคนลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันในพื้นที่ต่อไป

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน