ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563


วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสิ่งสาธารณูปโภค ถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุนชนและประชาชน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบศักยภาพ เตรียมความพร้อมในการขุดสระสร้างแหล่งน้ำให้คำแนะนำและร่วมวางผังแปลงให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 7 ราย ณ ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่สำหรับดำเนินโครงการต่อไป

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรายย่อยปาล์มน้ำมันไทย (TOPSA)

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรายย่อยปาล์มน้ำมันไทย (TOPSA) ตามโครงการการผลิตปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (RSPO) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรายย่อยปาล์มน้ำมันไทย (TOPSA)

ร่วมประชุมโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การส่งเสริมอาชีพโดยชุมชนเป็นฐาน

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมประชุมโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การส่งเสริมอาชีพโดยชุมชนเป็นฐาน เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจ รับทราบปัญหาและความต้องการของชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยมีนายเลอชาย สยังกูล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้มีผู้นำ ตัวแทนชุมชน และประชาชน เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 ราย

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การส่งเสริมอาชีพโดยชุมชนเป็นฐาน

ร่วมกิจกรรมโครงการ “1 ตำบล 1 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ”

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกิจกรรมโครงการ “1 ตำบล 1 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ” โดยดำเนินกิจกรรมบริเวณถนนบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นศูนย์กระจายแลกเปลี่ยน เมล็ดพันธุ์ วัตถุดิบ พืชผักสวนครัว เกิดชุมชนเกื้อกูล รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามวิถีพอเพียง

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมโครงการ “1 ตำบล 1 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ”

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีนายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกข้าว ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกข้าวของเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลปากฉลุย จำนวน 9 ราย 65 ไร่ เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือต่างๆ ของภาครัฐได้ ต่อไป

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกข้าว ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง

ติดตาม เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางใจทิพย์ ด่านปรีดานันท์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางภาณิดา ชูสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ งานทะเบียนเกษตรกร เป็นต้น รวมทั้งติดตามการดำเนินโครงการบ้านพอเพียง เลี้ยงชีวิต สู้โควิด-19 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ติดตาม เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ประชุมประจำสัปดาห์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และทันตามกำหนดเวลา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยบูรณาการกับแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน และเก็บขยะโดยรอบบริเวณวัดบางน้ำจืด หมู่ที่ 2 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นายพลกฤต สุดสวาสดิ์ ปลัดอำเภอ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว